Economische stijging laagopgeleiden (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Economische stijging van laagopgeleiden [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden arbeidsmarkt, laagopgeleiden, onderwijs, economie, economische positie
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Eindhoven, Emmen, Heerlen, Helmond, Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

Het verbeteren van de economische positie van laagopgeleiden is een belangrijk beleidsthema, vanwege de zwakke positie die deze groep vaak inneemt in de samenleving. Meer inzicht in de voorwaarden waaronder laagopgeleiden hun economische positie kunnen verbeteren, kan helpen om aanknopingspunten te vinden voor beleid. De relatie met andere groepen op de arbeidsmarkt is hierbij ook van belang, omdat zij de mogelijkheden voor laagopgeleiden beïnvloeden.

Toelichting

Voor dit onderzoek zijn de voorwaarden van transities van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt onderzocht. Er is achtereenvolgens gekeken naar de transitie van school naar werk, van werkloosheid naar werk en mogelijke transities tijdens het werk. Voor de voorwaarden is er onder andere gekeken naar regionale arbeidsmarktkenmerken, interactie-effecten, en bedrijfs- en persoonskenmerken.

Uitkomsten

Laagopgeleiden profiteren qua werk en salaris van hoogopgeleiden die in een regio wonen en consumeren. Maar een overaanbod aan hoogopgeleiden kan ook nadelig werken. Er is dus een spanning tussen verdringingseffecten enerzijds en consumptie-effecten anderzijds. Op bedrijfsniveau gelden dezelfde verdringingseffecten, maar daar staan leereffecten tegenover. Investeren in de opleiding van laagopgeleiden loont. Zeker op individueel niveau vergroot het de kansen op een baan en een beter salaris. Tevredenheid met school leidt eerder tot doorstuderen en daardoor lijken ook de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Inzetten op de aantrekkelijkheid van (beroeps)onderwijs is dus een manier om laagopgeleiden hogerop te helpen.

Publicatie en links

  • Publicatie Economische stijging laagopgeleiden[2]
  • Artikel Platform31 - Economische stijging van lager opgeleiden[3]