Effectiviteit brede scholen (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Effectiviteit brede scholen en toepasbaarheid op vo, vmbo en mbov [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden brede scholen, onderwijs, arbeidsmarkt
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Leeuwarden, Maastricht, Zadkine, Ministerie van OCW, Universiteit Maastricht
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

Brede scholen zijn steeds populairder. In de afgelopen jaren zijn veel brede scholen opgericht om onderwijs- en ontwikkelingskansen te vergroten en leerachterstanden en om sociale problemen onder jonge kinderen tegen te gaan. Het hoge aantal scholen hangt samen met de grote hoeveelheid publieke middelen die voor deze scholen beschikbaar zijn. In heel Nederland gaat het naar verwachting om honderden miljoenen euro’s. Het is echter weinig bekend over de effectiviteit van brede scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in vergelijking met de prestaties van leerlingen op regulieren scholen.

Toelichting

Het onderzoek bouwt voort op bestaande beschrijvende onderzoeken en vult die aan met bewijs van het effect van Nederlandse brede scholen op cognitieve en sociaal-emotionele onderwijsuitkomsten. Hiervoor zijn brede scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs onderzocht.

Uitkomsten

Vergeleken met reguliere scholen, leveren brede scholen geen betere leeruitkomsten voor vakken als rekenen, taal, wereldoriëntatie, studievaardigheden en de totaalscore van de Cito-toets. Positieve effecten zijn er voor cultuur, schoolklimaat en ouderbetrokkenheid, maar dan specifiek voor speciale groepen leerlingen. Zorgactiviteiten en schoolomgeving-activiteiten hebben in dit onderzoek een negatief effect. Ook onderzoek naar uitval van leerlingen toont geen verschil aan met reguliere scholen. Te samen leidt dit tot de conclusie dat er in onderwijsuitkomsten uitval en sociaal emotionele ontwikkeling geen verschillen zijn met reguliere scholen en dat dit geen reden is voor extra subsidieverlening aan brede scholen.

Publicatie en links

  • Artikel ‘Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs’[2]
  • Nederlandse samenvatting proefschrift Marieke Heers (Universiteit Maastricht)[3]