Herstructurering van bedrijventerreinen (KKS 2015)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Gebiedsontwikkeling: (her)ontwikkeling van werklandschappen [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden bedrijventerreinen, herstructurering, gebiedsontwikkeling, leegstand, ruimtelijke kwaliteit
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Haarlemmermeer, Nijmegen, Rotterdam, Oost NV, Radboud Universiteit
Startjaar 2008 - 2015
Status Afgerond

Aanleiding

Bedrijventerreinen worden vaak geassocieerd met leegstand, verloedering en verrommeling. In 2008 bracht de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen het advies voor een grootschalige herstructureringopgaven uit. Inmiddels is meer dan zeven duizend hectare bedrijventerrein geherstructureerd en kan het effect van de herstructurering worden vastgesteld: in hoeverre betalen de miljoenen die zijn geïnvesteerd door nationale, regionale en lokale overheden zich terug?

Toelichting

In dit onderzoek is, op basis van een database met alle bedrijventerreinen in Nederland, gekeken naar het effect van herstructurering op de groei van de lokale economie (aantal bedrijven, werkgelegenheid, vastgoedwaarden) en op de investeringen van bedrijven gevestigd op de terreinen zelf.

Uitkomsten

De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen heeft geen impuls voor de lokale economie opgeleverd. Uit het onderzoek blijkt dat het niet tot de groei van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid heeft geleidt. Aan de andere kant zorgt herstructurering wel tot stimulans voor bedrijven om ook te gaan investeren in bedrijventerrein. Er is dus sprake van een zogenaamd vliegwieleffect. Een groot deel van het herstructureringsbudget is geïnvesteerd in de openbare ruimte en het opkopen van panden, terwijl veel bedrijven hier minder belang aan hechten. Het is van belang dat overheden met de bedrijven in gesprek gaan om na te gaan wat zij van belang vinden (ondernemersgerichte benadering) en eerst de vraag en behoeften in beeld brengen, voordat ze beginnen met de herstructurering van terreinen.

Publicatie en links

  • Publicatie De markt voor bedrijventerreinen. Uitkomsten van onderzoek en beleid[2]
  • Verslag conferentie ‘De markt voor bedrijventerreinen’ (Tilburg, juni 2015)[3]
  • Interview met promovendus Huub Ploegmakers (RUN) over zijn proefschrift ‘Regenerating rundown areas: An assessment of the impact of planning policies on the industrial property market’[4]
  • Artikel over proefschrift Jasper Beekmans (RUN) ‘Causes of decline of industrial sites’ [5]
  • Artikel in Rooilijn (Jr. 47, Nr.2, 2014) ‘Herstructurering van bedrijventerreinen: nuttig?[6]