Inrichting en aanpak sociale wijkteams

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Versterking van de sociale structuur via wijkcoaches en andere vormen van frontlijksturing
Kernwoorden: Bestuur, decentralisatie, sociale wijkteams, zorg, problemen
Projectleiding: Universiteit Twente
Partners: Enschede (i.s.m. MEE Twente, LIVIO, RIBW Overijssel, Tactus Verslavingszorg, Mediant, Menzis, Jeugdzorg Overijssel, Provincie Overijssel en Jarabee), Leeuwarden, Zaanstad, City of Swindon, Saxion Hogeschool, BMC Advies en Management
Looptijd: 2012 - 2014

Aanleiding

Gemeenten en provincies hebben van het Rijk nieuwe taken overgedragen gekregen: op het gebied van de AWBZ, jeugdzorg, Wet Werk en Bijstand. Deze decentralisaties, de 3D’s, gaan gepaard met forse bezuinigingen. Tegen die achtergrond, en die van onvrede met de versnippering van hulp, werken gemeenten nu aan nieuwe, integrale sturingsarrangementen. Veel gemeenten richten sociale teams in; teams van generalisten die werken op basis van de hulpvraag van het huishouden. Die zouden efficiëntere en effectievere zorg moeten leveren, onder andere voor gezinnen met multiproblemen, zoals een combinatie van schulden, verslaving, werkloosheid, en/of opvoedproblemen.

Toelichting

De precieze inrichting van sociale teams (welk domein, welke experts, welke doelgroep, welke precieze aanpak) loopt sterk uiteen tussen gemeenten. Dit onderzoek analyseert hoe verschillende sociale teams in gemeenten zijn georganiseerd. In dit onderzoek zijn verschillende verschijningsvormen, respectievelijk inrichtingskeuzes, met betrekking tot sociale wijkteams geïnventariseerd en de daarbij behorende knelpunten in beeld gebracht.

Resultaten

Gemeenten moeten helder voor ogen staan waarom ze sociale wijkteams in het leven roepen en wat ze ermee willen bereiken, zodat ze prestaties kunnen monitoren en evalueren. Gemeenten kunnen zo werkenderwijs tot een aanpak komen die in het eigen lokale sociale domein werkt. In het onderzoek wordt er gesproken over de één gezin, één plan, één regisseur-aanpak. In deze aanpak staat niet het organisatieaanbod, maar de hulpvraag van een huishouden centraal. Dit vraagt om flexibiliteit van de inbreng van steeds weer andere organisaties en disciplines. Tegelijkertijd zijn stabiele samenwerkingsrelaties nodig om als netwerk te kunnen opereren en als zodanig te worden herkend.

Publicaties en Links

  • Opiniestuk ‘Sociale wijkteams: de vaagheid voorbij’ [1]
  • Artikel Platform31 ‘Werken met sociale wijkteams: regie als evenwichtskunst’ [2]
  • Alumnimiddag Sociale Wijkteams (Utrecht, oktober 2014) [3]