Jaar van de Ruimte

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Jaar van de Ruimte [1]
Onderdeel van het Platform31-programma
Kernwoorden debat, ruimte, maatschappelijk, politiek
Betrokken partijen Platform31, Alterra, Architectuur Lokaal, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen, Bond van Nederlandse Architecten, Bouwend Nederland, (BNA)Deltaprogramma, Eo Wijers Stichting, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Elba-rec, Fietsersbond, Geonovum, Interprovinciaal Overleg, International Society of City and Regional Planners, Kennislab voor Urbanisme, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Wageningen UR, Ministerie van IenM, Ministerie van OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlandse Vereniging van Projektontwikkeling Maatschappijen, Nederland Wordt Anders, Pakhuis de Zwijger, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RIVM, RUIMTEVOLK, Staatsbosbeheer, Twynstra Gudde, Unie van Waterschappen, Urhahn Urban Design en Rijkswaterstaat, Vereniging Deltametropool, Watertorenberaad, Wing

Samenvatting

Het Jaar van de Ruimte is een programma dat in 2015 is uitgevoerd. Het was een initiatief van een bont gezelschap aan personen en organisaties die zich betrokken voelen bij de ruimtelijke toekomst van Nederland. Zij gingen op zoek naar een nieuw handelingsperspectief in de ruimtelijke ontwikkeling. om zover te komen, namen zij zich voor om het maatschappelijke, politieke en professionele debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland los te maken.

Het jaar 2015 leende zich daar uitstekend voor. We staan aan de vooravond van een nieuwe omgevingswet en een nieuwe nationale omgevingsvisie. Bovendien stond dat jaartal 25 jaar geleden, toen de ruimtelijke ordening op een vergelijkbaar omslagpunt stond als nu, symbool voor de toekomst. ‘2015, daar wordt nu aan gewerkt’, was het motto van de vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (vinex). Het jaar van de Ruimte heeft een gedeelde toekomstagenda opgeleverd, verwoord in het Manifest 2040 [2]. De zeven onvermijdelijke opgaven voor 2040 geven aan wat ons te doen staat, en de vijf principes om samen te werken aan de leefomgeving laten zien hoe we dat moeten aanpakken.

De zeven onvermijdelijke opgaven

 • Versterk het stedennetwerk: flexibiliteit maakt de nederlandse metropool krachtig.
 • Maak ruimte voor de energietransitie: een deltaprogramma voor een energieneutraal nederland
 • Zet water in als kwaliteitsimpuls: water en ruimte: het koningskoppel voor de toekomst
 • Breng agrarische productie in balans met de omgeving: een footprintloze landbouw met meer toegevoegde waarde
 • Zorg voor een gezonde leefomgeving: gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn topprioriteit bij wijkontwikkeling
 • Anticipeer op nieuwe technologie: slim omgevingsbeleid voor maatschappelijk relevante innovaties
 • Benut bestaande bebouwing: een nieuwe bouwcultuur voor een flexibeler ruimtegebruik

De vijf principes om samen te werken

 • Opgaven verbinden :in gebiedscoalities de verkokering te lijf
 • Vertrouwen in particulier initiatief :ontzorgende overheidsparticipatie stimuleert de maatschappelijke energie
 • Regels in dienst van actie :meer handelingsruimte voor vernieuwende initiatieven
 • Omgevingskwaliteit beheren en creëren :geen kwaliteit zonder beleid
 • Lerend ontwikkelen :nieuwsgierigheid loont

Externe links