Leren participeren

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel Onderzoek: Leren Participeren. Een onderzoeksprogramma over de Wmo.
Kernwoorden: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), participatie, vrijwilligerswerk.
Projectleiding: Universiteit van Amsterdam.
Partners: Utrecht (stad), Zaandam, Rotterdam, Dordrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Zwolle en Ministerie van VWS.
Looptijd: April 2009 - Juni 2013

Aanleiding

De overheid verwacht steeds meer van de eigen kracht van burgers. Dat is merkbaar in zorg en welzijn, waar steeds meer wordt gevraagd van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijstandscliënten worden steeds vaker verplicht tot vrijwilligerswerk. De gevolgen van dit beleid voor vrijwilligers en professionals staan centraal in dit onderzoek.

Toelichting

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Gemeenten moeten door de Wmo op zoek naar vrijwilligers. Burgers worden gestimuleerd als vrijwilliger deze zorg te verlenen, naast het opzoeken van (informele) zorg in eigen kring wanneer dat nodig is. Voor bijstandscliënten geldt dat hun rechten op werk, scholing en reïntegratie worden vervangen door de plicht tot participatie in het algemeen en arbeidsdeelname in het bijzonder.

Uitkomsten

De gevolgen van het participatiebeleid voor burgers en professionals zijn niet onomstreden. De vrijblijvendheid van de vrijwillige inzet staat vaak op gespannen voet met duurzaamheid in de zorg. Ook blijkt dat het succes van vrijwilligerswerk afhangt van de manier waarop vrijwilligers worden gemobiliseerd en ondersteund.

Publicaties en Links

  • Boek De affectieve burger (Van Gennep)
  • Dossier De affectieve burger op socialevraagstukken.nl [1]
  • Verslag - Congres 'Eigen kracht ontkracht'
  • Artikel Trouw 'Werk geeft goed gevoel' (pdf) [2]
  • Publicatie 'De zorgkracht van sociale netwerken' (hfdst 6, Ellen Grootegoed) (pdf) [3]
  • Publicatie 'Verplicht vrijwilligerswerk' (hoofdstuk 2, Thomas Kampen (pdf) [4]