The Feasibility and Impact of the Transition to Electric Mobility in the Randstad

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad
Titel onderzoek: The Feasibility and Impact of the Transition to Electric Mobility in the Randstad [1]
Kernwoorden: Beleid, Consumentengedrag, Elektrisch vervoer, Energietransitie, Personenvervoer
Projectleiding: TU Delft
Partners: Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
Looptijd: 2011-2013

Aanleiding

Nederland zet stevig in op de transitie naar elektrisch rijden. Met behulp van onder meer diverse belastingvoordelen voor particulieren en zakelijke rijders maakt de overheid de aanschaf of lease van een elektrische auto aantrekkelijk. Ook is er een aantal pilotprojecten waarin we leren over een aantal technische als meer gebruiksmatige aspecten. Naast milieugerelateerde doelstellingen heeft dit alles heeft tot doel Nederland te positioneren als internationale koploper op het terrein van elektrische mobiliteit. Naast de investeringen van de landelijke overheid en diverse regionale en lokale overheden, ondersteunt een groot aantal marktpartijen en maatschappelijke organisaties ook het elektrisch rijden. Dit onderzoek van de Technische Universiteit Delft, Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen richtte zich op de vraag welke rol de verschillende partijen precies spelen in de ontwikkeling en implementatie van elektrische voertuigen en de vraag waarom ze dit doen. De belangen van de verschillende stakeholders met betrekking tot elektrisch rijden verschillen nogal en het is goed mogelijk dat zulke verschillen op termijn de transitie zullen bemoeilijken. Ondanks die verschillende belangen werken op dit moment alle partijen gezamenlijk en enthousiast mee aan de transitie, maar dat is geen vanzelfsprekendheid.

Uitkomsten en aanbevelingen

De meeste partijen werken en investeren op dit moment vooral mee om zo te kunnen leren over elektrische mobiliteit en over wat dit voor hen kan gaan betekenen in de toekomst.

  • De partijen willen leren over de mogelijkheden van elektrische mobiliteit binnen hun bestaande of toekomstige businessmodellen. Tegelijkertijd kan de opkomst van elektrische mobiliteit ook een bedreiging vormen voor een deel van hen. Netbeheerders maken zich bijvoorbeeld zorgen over mogelijke overbelasting van lokale elektriciteitsnetten als gevolg van tegelijkertijd ladende elektrische auto’s.
  • Door deel te nemen in de transitie creëren deze partijen niet alleen de mogelijkheid tot learning-by-doing, maar ook een gelegenheid om mee te kunnen praten en beslissen over de toekomst van elektrisch rijden. Prangende vragen daarbij zijn bijvoorbeeld of en hoe het laadgedrag van EV-rijders in de toekomst beïnvloed kan worden en wie er uiteindelijk aan de knoppen kan zitten en wiens belangen dus gediend zullen worden.

Publicaties en links

  • Korte notitie van de betrokken onderzoekers over de kansen en uitdagingen rond elektrisch vervoer op DBR-website [2]
  • Themanummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap (via website) over elektrische mobiliteit [3]