Tour de Force

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Tijdens het Nationaal fietscongres in 2015 in Utrecht is het startschot gegeven voor Tour de Force: de uitvoering van de Agenda Fiets voor de periode 2015-2020[1].

Agenda Fiets 2015-2020

Het fietsgebruik in ons land is ongekend hoog. Ruim een kwart van de dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. De fiets heeft Nederland behoed voor verkeersinfarcten in de steden zoals we die in het buitenland kennen en bijgedragen aan schonere lucht in onze binnensteden. Om die rol ook in de toekomst te kunnen vervullen, zijn extra inspanningen van alle betrokken partijen nodig. Dat is de aanleiding voor de Agenda Fiets 2015-2020. Een gezamenlijk initiatief van VNG, provincies, vervoerregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.

Zes ploegen

Geheel in stijl is er een Tourleiding die bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen. Deze Tourleiding zet op deelterreinen ploegen aan het werk, waar naast overheden ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap in zitten. De Tourleiding zet actuele onderwerpen op de agenda, zoals de snelheidsverschillen en drukte op fietspaden, enkelvoudige fietsongevallen, de organisatie rond de fietsenstallingen bij stations en de regelgeving rond de speed pedelec. De Tourleiding zet verder zes ploegen aan het werk:

  • de financieringsploeg gaat op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden die verder gaan dan de traditionele roep om meer subsidie van de rijksoverheid
  • de technologieploeg richt zich op de voorwaarden voor het optimaal benutten van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld een open standaard voor tags op de fiets
  • de ketenploeg kijkt onder andere in hoeverre inzet van de (e-)fiets ervoor kan zorgen dat de bus onlangs een teruglopend aanbod een aantrekkelijk alternatief blijft. Daarnaast in hoeverre huur- en deelfietsen en elektronische fietskluizen een rol spelen als laatste schakel in auto- en OV-verplaatsingen
  • de ploeg van de regionale routes richt zich op voorstellen hoe de regiefunctie effectief is te regelen, wat betreft de planontwikkeling, financiering, aanleg, bewegwijzering, marketing en onderhoud van (snelle) fietsroutes.
  • de gezondheid- & participatieploeg verkent hoe op lokale schaal de fiets is te benutten voor doelgroepen die te weinig bewegen of niet meedoen in de maatschappij.
  • de ruimtelijke ploeg tenslotte richt zich vooral op de bijdrage van de fiets aan het functioneren en vitaal houden van de steden.