Towards a sustainable multimodal freight transport system for the Randstad

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad.
Titel onderzoek: Towards a sustainable multimodal freight transport system for the Randstad [1]
Kernwoorden: Bereikbaarheid, Goederenvervoer, Logistiek, Ruimte(lijk beleid)
Projectleiding: Technische Universiteit Delft
Partner: Vrije Universiteit Amsterdam
Looptijd: 2009-2013

Aanleiding

Het goederenvervoer is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een zichtbaar, zo niet opdringerig deel van het leven in de wereld van de grote stedelijke gebieden zoals de Randstad. De verwachting is dat het in de toekomst harder zal groeien dan het personenvervoer. Steeds vaker is specifiek beleid nodig voor het goederenvervoer om de groei van stromen te accommoderen, om onnodige groei te beperken, en om om te gaan met de negatieve gevolgen ervan. Als dit beleid niet slaagt, zullen regio’s in de toekomst minder goed bereikbaar zijn, zullen goederen niet aankomen op hun bestemming, en zal de milieuvervuiling verder toenemen.

Uitkomsten en aanbevelingen

Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd:

  • Nieuwe databases voor goederenstromen waarin de invloed van havens en van steden duidelijk te onderscheiden is;
  • Nieuwe modellen die het mogelijk maken om de effecten van investeringen in vervoersinfrastructuur en diensten voor intermodaal vervoer te evalueren.
  • Nieuwe modellen die laten zien hoe logistieke activiteiten kunnen bijdragen aan ruimtelijke spreiding van stedelijke activiteiten, en hoe deze ruimtelijke ontwikkeling reageert op prijsbeleid.
  • Nieuwe methoden en technieken om serious games te ontwikkelen waarmee publieke en private stakeholders gezamenlijk tot nieuwe stedelijke logistieke concepten kunnen komen. De modellen zijn getest voor Nederland, de Randstad en de belangrijkste havenstad van de Randstad: Rotterdam. Een aantal modellen is ook toegepast op Europese data en in andere landen, binnen en buiten Europa. Verschillende beleidsrelevante bevindingen zijn naar voren gekomen, waaronder de volgende:
  • Er lijkt sprake te zijn van een overinvestering in intermodale terminals in Nederland.
  • Er zijn nieuwe inzichten in de gevoeligheid van ruimtelijke vestigingspatronen van distributiecentra voor transportkosten. Transportstromen tussen productie en distributie van goederen zijn minder gevoelig voor prijssignalen dan de stromen tussen productie en consumptie.
  • Met een extra belasting van het wegvervoer kan een CO2-besparing van 20% worden bereikt, door een verschuiving van het goederenvervoer over de weg naar de binnenvaart, en in mindere mate naar het spoor.

Publicaties en links

  • Kort nieuwsbericht over proefschrift Mo Zhang op DBR-website [2]
  • Kort nieuwsbericht over proefschrift Igor Davydenko op DBR-website [3]
  • Kort nieuwsbericht over proefschrift Nilesh Anand op DBR-website [4]